Παρασκευή, Δεκεμβρίου 22, 2017

Πολλές ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος!!!


Τρίτη, Δεκεμβρίου 19, 2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 συνεδρίασε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Οιχαλίας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Οιχαλίας για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο παρακάτω θέμα:
Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του Δήμου Οιχαλίας οικ. Έτους 2018
Στην Επιτροπή συμμετείχε και ο Σύλλογος μας και αφού υπήρξε προφορική τοποθέτηση μας στο προς συζήτηση θέμα καταθέσαμε στη Γραμματεία της Επιτροπής και επιδώσαμε και στον παριστάμενο Δήμαρχο Οιχαλίας αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις του Συλλόγου πάνω στο θέμα αυτό:
Παρακάτω παραθέτουμε το πλήρες περιεχόμενο του  κατατεθέντος υπομνήματος μας που αφορά την πρόταση του Συλλόγου για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου καθώς και την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου τα οποία αφορούν το χωριό μας 
Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι (μέλη της επιτροπής διαβούλευσης )
-Προσήλθαμε σήμερα στην συνεδρίαση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 επιτροπής διαβούλευσης για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο παρακάτω θέμα:
Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του Δήμου Οιχαλίας οικ. Έτους 2018
-Εμείς παρευρισκόμαστε σήμερα στην παρούσα επιτροπή εκπροσωπώντας τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ>>
Ως εκπρόσωποι λοιπόν του προαναφερθέντος Συλλόγου θα αναφερθούμε αφ ενός μεν στην ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που αφορούν το  Τ.Δ. Κωνσταντίνων και αφετέρου  θα καταθέσουμε την πρόταση μας για τα αναπτυξιακά προγράμματα του Δήμου .
Πριν όμως εισέλθουμε στο προς συζήτηση θέμα θα θέλαμε να προβούμε επιγραμματικά σε μερικές γενικές επισημάνσεις
1. Είναι πραγματικό και μη αμφισβητήσιμο γεγονός ότι ως Κράτος και κατ΄αντιστοιχία ως Δήμος διανύουμε πολύ δύσκολα χρόνια και η πρόβλεψη είναι  ότι και τα επόμενα χρόνια  θα είναι ακόμα δυσκολότερα
-Για το λόγο αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε ώστε ο τόπος να ανταποκριθεί στο μέτρο του δυνατού στις υπάρχουσες δυσκολίες και τα υπάρχοντα προβλήματα και γι΄ αυτό η συμμετοχή όλων μας με συγκεκριμένες προτάσεις-λύσεις είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.
2.Εμείς θεωρούμε ότι μόνιμη και σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του δημότη και απώτερος σκοπός και στόχος η επίλυση των λεγόμενων “προβλημάτων της καθημερινότητας”.
3.Πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους μας με στόχο το στήσιμο μιας γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μας με σκοπό:
-Την ανάδειξη και την καταγραφή των προβλημάτων του τόπου μας καθώς και την ιεράρχηση της επίλυσης τους.
-Την καταγραφή απόψεων και γεγονότων που επηρεάζουν είτε έμμεσα είτε άμεσα την καθημερινότητα μας .
4.Ως προς την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου θεωρούμε ότι πρέπει:
-Να γίνεται αυστηρά  ιεράρχηση των υπό ένταξη έργων και το σημαντικότερο
-Να υπάρχει εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων που εντάσονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για να έχει και ουσία η ένταξη τους  και
5.Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται η συνεργασία όλων μας και συγκεκριμένα: των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των φορέων και της δημοτικής αρχής
-Κατά την γνώμη μας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη  βαρύτητα:
     -Στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας
     -Στην Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Πολίτη
     -Στην εξυπηρέτηση του Πολίτη σε ζητήματα της καθημερινότητάς του
     -Στην προβολή και στην προστασία όλων των αξιοθέατων και των μνημείων  του τόπου μας
     -Στην προστασία του περιβάλλοντός μας
    -Ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατασκευή και τη βελτίωση των υφισταμένων υποδομών καθώς και στην Βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου ώστε άμεσα να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα πρόσβασης μεταξύ των διαμερισμάτων  του Δήμου
-Τέλος θεωρούμε ότι δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για καλύτερη διαχείριση και κατανομή των χρηματικών πόρων του Δήμου.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι(μέλη της επιτροπής διαβούλευσης )
Το Άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) το οποίο αναφέρεται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και συγκεκριμένα στην παράγραφο3 αναφέρει τα εξής:
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων.
Με βάση λοιπόν την παραπάνω διάταξη και επί της ουσίας, έπρεπε με την επίδοση της πρόσκλησης να μας δοθεί και η εισήγηση για το υπό συζήτηση θέμα, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Κατόπιν τούτου η τοποθέτηση μας θα είναι γενική ως προς το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και συγκεκριμένη ως προς τα προβλήματα του δημοτικού μας διαμερίσματος και την πρόταση μας για την ένταξη τους στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το Οικον. Έτος 2018.
Στα πλαίσια της γενικής μας τοποθέτησης οι θέσεις  μας είναι οι εξής:
1.Αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δεν πρέπει να υπάρχουν κατατμήσεις έργων με προφανή σκοπό την ανάθεση τους . Θεωρούμε ότι αυτά είναι πρακτικές του παρελθόντος οι οποίες δεν συνάδουν με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην πατρίδα μας .
2.Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα δεν πρέπει να εντάσσονται έργα για τα οποία δεν αναγράφεται η πηγή χρηματοδότησής τους επειδή είναι αμφίβολο εάν τα αναφερόμενα στο τεχνικό πρόγραμμα έργα  πρόκειται να εκτελεστούν
Κύριε Δήμαρχε ,κυρίες και κύριοι μέλη της επιτροπής
Μετά την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αθήνας –Καλαμάτας η περιοχή μας ευρισκόμενη σε μικρή απόσταση από την Αθήνα και ως κοντινός προορισμός μπορεί να μετατραπεί σε περιοχή δευτερεύουσας κατοικίας κάποιων κατοίκων της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε την κατάλληλη υποδομή που απλά σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξουμε ωραία χωριά με την ανάλογη υποδομή που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν την περιοχή μας ως δευτερεύουσα κατοικία. Συμπερασματικά όλο το βάρος της ανάπτυξης της περιοχής μας πρέπει να δοθεί σε έργα υποδομής όπως  καλό οδικό δίκτυο που θα είναι η συνέχεια του ήδη ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου, την κατασκευή ή την διαμόρφωση πλατειών ,χώρων αναψυχής ,την αξιοποίηση παλαιών κτισμάτων με την προοπτική λειτουργίας τους ως παραδοσιακών καφενείων- που η λειτουργία τους  μπορεί ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις να επιδοτηθεί μερικώς από τον Δήμο, την αξιοποίηση των παλαιών κλειστών δημοτικών σχολείων του Δήμου με την ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την λειτουργία τους ως παραδοσιακών ξενώνων κ.λ.π. την αξιοποίηση και την ανάδειξη  όλων των μνημείων της περιοχής μας (αρχαιολογικών χώρων, μοναστηριών),την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής μας (ορεινών όγκων, φαραγγιών ,ποταμιών ) τα οποία σήμερα έχουν μετατραπεί σε απέραντες χωματερές και σκουπιδότοπους. την δημιουργία μονοπατιών κ.λ.π.   
Η περιοχή μας διαθέτει “πόλους” ανάπτυξης, γύρω από τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν  νέες οικονομικές δραστηριότητες . Διαθέτει μοναδικούς παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, κάστρα και πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Μπορούμε να μετατρέψουμε το μειονέκτημα της μέχρι σήμερα έλλειψης ανάπτυξης σε πλεονέκτημα με τη διατήρηση του πανέμορφου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας προβάλλοντας την άγνωστη “Μεσσηνία” η οποία ήδη βρίσκεται πολύ κοντά στα αστικά  κέντρα. Να αξιοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε και να προβάλλουμε ένα περιβάλλον ελκυστικό για ιδιωτικές επενδύσεις, που θα σέβονται και δεν θα καταληστεύουν το φυσικό περιβάλλον. Με τέτοιο τρόπο, ώστε τα οφέλη να παραμένουν στην περιοχή και να αναβαθμίζουν το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Κύριε Δήμαρχε ,κυρίες και κύριοι μέλη της επιτροπής
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μας και αφού λάβουμε υπόψη μας τις παρούσες οικονομικές δυσκολίες, θα προτείναμε τα εξής σταθερά βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής μας.
1.Κατά προτεραιότητα την διάθεση χρηματικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία ανάγονται στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής μας ,όπως η επισκευή των τοπικών οδικών δικτύων, η επισκευή των δικτύων ύδρευσης κ.λ.π. Σαφέστατα θεωρούμε ότι η συντήρηση και η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται με διαγωνισμούς και θα αφορά το σύνολο των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου και όχι αναθέσεις .
2.Την σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών οι οποίες θα αφορούν έργα υποδομής ολόκληρης της περιοχής του Δήμου μας και όχι μελέτες «κουμούτσια>>. Προφανώς για την σύνταξη  των μελετών αυτών θα γίνει ο σχετικός νόμιμος  διαγωνισμός .Οι μελέτες αυτές θα αφορούν έργα οδοποιίας ,ύδρευσης ,αποχέτευσης μέχρι ακόμη και την δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης απορριμμάτων. Μελέτες οι οποίες θα αφορούν την αξιοποίηση των κλειστών δημοτικών σχολείων της περιοχής μας , την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων ,την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ,μελέτες γεωλογικές κ.λ.π.
3.Την πρόσληψη ή η συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα και αναπτυξιακούς νόμους για την προώθηση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαραχτήρα που μπορούν να αντληθούν από τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο και από το ΕΣΠΑ.
4.Την οριοθέτηση παραδοσιακών ή ανάλογου χαραχτήρα οικισμών και την κατάταξή τους σε κατηγορία η οποία αφ ένός μεν θα προστατεύει τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του οικισμού αφ’ ετέρου θα δίνει την δυνατότητα ένταξης του οικισμού σε αναπτυξιακά προγράμματα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω την προσπάθεια που καταβάλλουμε επί σειρά ετών για την οριοθέτηση του χωριού μας  και τον χαρακτηρισμό του υπάρχοντος οικισμού <<ως ενδιαφέρον>>. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε  μόνοι μας και ήδη από τον Ιανουάριο του έτους  2010 βρισκόμαστε σε μια τελική φάση για τον χαρακτηρισμό του χωριού μας <<ως ενδιαφέροντος  οικισμού >>. Θα θέλαμε και την βοήθεια της Δημοτικής αρχής όπου στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ βρίσκεται για έγκριση η με αριθμ.πρωτ.13189/19-1-2010 εισήγηση της γενικής δν/σης πολεοδομίας και χωροταξίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και η ευόδωση της προσπάθειας μας θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει η αρχή για τον χαρακτηρισμό και άλλων χωριών στην ίδια κατηγορία με την δυνατότητα  στην συνεχεία της ένταξης δραστηριοτήτων σε αναπτυξιακά και επιδοτούμενα προγράμματα.
Κύριε Δήμαρχε
Για καλύτερη διαφάνεια και για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματικών πόρων του Δήμου για τεχνικά έργα και το σημαντικότερο για την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρετε σχετική απόφαση-ως δημοτικό συμβούλιο με την οποία θα γίνεται ομαδοποίηση έργων κατά κατηγορία για όλο το Δήμο και όχι κατάτμηση τους  κατά δημοτικό διαμέρισμα- με σκοπό την ανάθεσή τους -και ταυτόχρονα να πάρετε απόφαση με την οποία θα ορίζεται το κατώτερο ποσοστό έκπτωσης κατά κατηγορία έργου, κάτω από την οποία δεν θα γίνεται δεκτή αποδεκτή η συμμετοχή ενδιαφερομένων εργολάβων. 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε προβλήματα με γνωστά φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του εργολάβου αλλά είμαστε αντίθετοι με την μέχρι σήμερα νοοτροπία ,πρακτική και μεθοδολογία γενικά των εργολάβων ως προς την ανάληψη και την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Δ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ
Το Δ.Δ. Κωνσταντίνων αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα- όπως όλα τα Δ.Δ. του Δήμου μας- και τα οποία πρέπει τμηματικά και ιεραρχικά να λυθούν. Ο Σύλλογός μας τόσον εγγράφως όσον και με προσωπικές επαφές και με κάθε πρόσφορο τρόπο έχει κατ΄ επανάληψη γνωρίσει στη Δημοτική αρχή όλα τα προβλήματα του χωριού μας και έχει αναφερθεί στην επίλυση τους. Όμως όπως προαναφέραμε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις υπάρχουσες οικονομικές συγκυρίες και κατ επέκταση τις οικονομικές δυσκολίες που διέρχεται η πατρίδα μας καθώς και τις περιορισμένες  οικονομικές δυνατότητες  του Δήμου μας και γι΄αυτό θα περιοριστούμε και θα προτείνουμε την ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έργων τα οποία κρίνουμε ότι είναι τελείως απαραίτητα και πιστεύουμε ότι μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν.
Τα αιτούμενα προς ένταξη έργα είναι τα εξής:
1. Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις
Το εσωτερικό οδικό δίκτυο του χωριού μας σε πολλά σημεία είναι κατεστραμμένο και κατ΄ επέκταση είναι επικίνδυνο για τους διερχόμενους ανθρώπους και τα οχήματα . Είναι απαραίτητη η επιδιόρθωσή του.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι ο δρόμος προς το Νεκροταφείο είναι πολύ κατεστραμμένος και δυσκολοδιάβατος. Η επισκευή-τσιμεντόστρωσή του κρίνεται απαραίτητη για την διέλευση ανθρώπων και οχημάτων.
Επιπρόσθετα σας επισημαίνουμε ότι το εσωτερικό οδικό δίκτυο του χωριού έχει καταστραφεί από τις συνεχείς διανοίξεις του δρόμου οι οποίες γινόντουσαν για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης, χωρίς να γίνεται και η αποκατάσταση του οδοστρώματος . Πρέπει λοιπόν να γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών του εσωτερικού δικτύου του χωριού. 
2. Αναμεταδότης
Ο Σύλλογός μας μετά από προσφορές και συνδρομές συγχωριανών και φίλων έχει εγκαταστήσει στο λόφο του προφήτη  Ηλία αναμεταδότη , λύνοντας το χρόνιο  πρόβλημα της μη λήψης τηλεοπτικού σήματος.
Πρόσφατα με την αλλαγή του σήματος από συμβατική σε ψηφιακή μορφή αντικαταστήσαμε τα συμβατικά μηχανήματα λήψης τηλεοπτικού σήματος με αντίστοιχα σύγχρονης τεχνολογίας με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του χωριού να απολαμβάνουν πληθώρα τηλεοπτικών προγραμμάτων. Το κόστος της αντικατάστασης ανήλθε στο ποσό των 1.850 ευρώ και καλύφθηκε από το ταμείο του Συλλόγου μας και από προσφορές συγχωριανών μας. Το τηλεοπτικό σήμα που εκπέμπει ο  αναμεταδότης του  προφήτη Ηλία καλύπτει και τις ανάγκες όμορων του δικού μας χωριών (Μάνδρας , Ηλέκτρας, Αγριλόβουνου, Πολίχνης   κ.λ.π).
Για να συνεχίζει όμως η καλή λειτουργία του αναμεταδότη χρειάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα συντήρηση-η οποία μέχρι σήμερα γίνεται από μας- και αν χρειασθεί η επισκευή και πιθανή αντικατάσταση μηχανήματος. Ήδη ο Σύλλογός μας σας έχει ζητήσει δυο φορές, να ενταχθεί το κόστος επισκευής και συντήρησης των παραπάνω εγκαταστάσεων στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Επανερχόμαστε για άλλη μια φορά και θεωρούμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα η ανάληψη της επισκευής και της συντήρησης των μηχανημάτων του τηλεοπτικού αναμεταδότη να γίνει από τον Δήμο με εγγραφή σχετικού ποσού στον προϋπολογισμό, ένα δίκαιο αίτημα  που η ικανοποίηση του θα καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού μας αλλά και άλλων κοντινών χωριών.
3. Οστεοφυλάκιο (ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα της έκδοσης άδειας και της κατασκευής του( δαπάναις των συγχωριανών μας)    
Το χωριό μας στερείται οστεοφυλακίου και είναι απαραίτητη η κατασκευή του. Έχουμε επιλέξει κατάλληλο χώρο ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του νεκροταφείου μας ακριβώς δίπλα από το <<χωνευτήρι>> και όπου ήδη υπάρχει τσιμεντοστρωμένη βάση έκτασης 30 τ.μ. Έχουμε ήδη ζητήσει τόσον εγγράφως όσον και προφορικώς και με την σημερινή μας συμμετοχή στην πραγματοποιούμενη συνεδρίαση ζητάμε από το Δήμο την έγκριση-άδεια η οποία θεωρούμε ότι θα προκύψει μέσα από την ένταξη του αιτούμενου έργου στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ,δεδομένου ότι ο χώρος του Νεκροταφείου είναι Δημοτικός χώρος. Εμείς  θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του έργου και τα χρήματα που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του θα καλυφθούν από προσφορές συγχωριανών μας . Ήδη σας γνωρίζουμε ότι για το σκοπό αυτό έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έναρξη της κατασκευής  επειδή  στερούμαστε της σχετικής άδειας.
4. Εσωτερικός χώρος του Νεκροταφείου  
Για να αντιμετωπιστεί ο συνεχής καθαρισμός από τα χόρτα που φυτρώνουν στο εσωτερικό του Νεκροταφείου το οποίο σημειωτέον βρίσκεται σε άθλια κατάσταση πρέπει να τσιμενταριστούν οι διάδρομοι του. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει τμηματικά με δαπάνες του Δήμου και ανάλογα με τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται από τους τάφους . Σας γνωρίζουμε ότι ήδη ο Δήμος Οιχαλίας έχει εισπράξει από το Οικ. Έτος 2011 έως σήμερα τέλη κοιμητηρίου  από το δημοτικό μας διαμέρισμα αναλυτικά  και συνολικά ως ακολούθως :
Α/Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1.
2011
250,00
230,00
20,00
2.
2012
515,00
475,00
40,00
3.
2013
715,00
675,00
40,00
4.
2014
800,00
702,50
97,50
5.
2015
755,00
575,00
180,00
6.
2016
1.225,00
640,00
575,00
7.
2017
-
-
-
ΣΥΝΟΛΟ

4.250,00
3.297,50
942,50
Από προσφορές που ήδη έχουμε πάρει από εργολάβους συμπεραίνεται ότι αν διατεθεί το παραπάνω συνολικό ποσό το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και είναι ανταποδοτικά τέλη  και λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει διατεθεί για έργο στο συγκεκριμένο χώρο ούτε ένα ευρώ ,θεωρούμε ότι το παραπάνω ποσό επαρκεί για να καλύψει το κόστος κατασκευής  του αιτούμενου έργου.
5. Καθαρισμοί
Για την ασφάλεια ολόκληρου του χωριού, της ζωής των ιδίων των κατοίκων και των περιουσιών τους πρέπει να προβλεφτεί και να εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα ανάλογο ποσό που θα καλύπτει την δαπάνη   του καθαρισμού (με μηχανήματα και μα εργατικό προσωπικό):
-των δύο μεγάλων ρεμάτων τα οποία διασχίζουν το χωριό.
-των ζωνών πυρασφαλείας  του χωριού καθώς και
-του οδικού δικτύου(κοινοτικού και αγροτικού)
6. Επισκευή ή γκρέμισμα και νέα κατασκευή υπάρχοντος επικίνδυνου γεφυριού
Στο εσωτερικό του χωριού και ειδικότερα στο τμήμα του ρέματος  που περνάει μπροστά από τις ιδιοκτησίες Μ. Ριζά και Χ. Κωνσταντόπουλου υπάρχει παλαιό γεφύρι το οποίο ενώνει το οδικό δίκτυο του χωριού στο συγκεκριμένο σημείο. Το γεφύρι είναι κατασκευασμένο πριν 50 χρόνια περίπου και στηρίζεται πάνω σε μεταλλικά βαρέλια γεμισμένα με μπετόν. Η στήριξή του γεφυριού είναι δηλαδή υποτυπώδης και με την πάροδο του χρόνου και από τα νερά του διασχίζουν το ρέμα όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργήσει διάβρωση στις υποτιθέμενες βάσεις του γεφυριού με αποτέλεσμα το γεφύρι να είναι επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα και τους ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος να καταρρεύσει το γεφύρι και ειδικότερα σε περίπτωση διέλευσης μεγάλου οχήματος με πιθανότητα δημιουργίας μεγάλων υλικών ζημιών και του κινδύνου της ζωής ανθρώπων.
Για την αντιμετώπιση και την επίλυση του παραπάνω σημαντικού και άμεσου προς επίλυση προβλήματος του χωριού, σας προτείνουμε την εγγραφή ποσού για την σύνταξη σχετικής μελέτης της επισκευής ή κατασκευής καινούργιου γεφυριού για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και ανθρώπων. 
7. Αγροτικοί δρόμοι
Σε πολλά σημεία τους απαιτείται χαλικόστρωση και κατασκευή τεχνικών έργων απορροής των όμβριων υδάτων(εγγραφή ανάλογου ποσού).
8. Επισκευή –αναπαλαίωση του κλειστού Δημοτικού μας σχολείου.
Το Δημοτικό μας σχολείο ιδιοκτησιακά ανήκει στον Δήμο Οιχαλίας. Ο Σύλλογός μας μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Ανδανίας έχει την χρήση του σχολείου.
Ο Σύλλογός μας με τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτει και με την εθελοντική εργασία συγχωριανών και φίλων του, έχει προβεί μέχρι σήμερα σε κάποιες απαραίτητες εργασίες για την διάσωση  αρχικά του κτιρίου.
Κύριε Δήμαρχε όπως καλά γνωρίζετε υπάρχουν σχετικές μελέτες για την επισκευή του Σχολείου και το σημαντικότερο είναι ότι είχε εγγραφεί στους προϋπολογισμούς προηγουμένων ετών  ποσό περίπου 45.000 ευρώ για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών επισκευής του Σχολείου , οι οποίες τελικά και δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν. ΕΚΡΕΜΕΙ ΟΜΩΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τον Μάρτιο του 2016 ότι το παραπάνω ποσό σε καμιά περίπτωση δεν <<θα φύγει από τους Κωνσταντίνους>> . Ερευνάται από μας η τυχόν διάθεση του συγκεκριμένου ποσού στην κάλυψη έργου σε άλλο δημοτικό διαμέρισμα επειδή υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το λιγότερο που μπορεί να λεχθεί είναι ότι είσαστε ηθικά έκθετος απέναντι μας και όχι μόνο. Εμείς επαναφέρουμε το αίτημα και ζητάμε  να επανεξετάσετε την γενική επισκευή του σχολείου δεδομένου ότι υπάρχουν έτοιμες μελέτες και παρακαλούμε για την ένταξη της επισκευής –συντήρησης του παλαιού  δημοτικού μας  σχολείου στα υπό ένταξη έργα του δήμου.
Επιπρόσθετα και για μια άλλη φορά σας επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της άμεσης εκτέλεσης εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ύπαρξη του κτιρίου, το οποίο κινδυνεύει με κατάρρευση και το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Οιχαλίας.
Κλείνοντας την τοποθέτηση μας θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας  να αλλάξουμε νοοτροπία και πρακτική. Η πατρίδα μας οδηγείται στον πάτο του πηγαδιού στον οποίο δεν ξέρουμε πότε θα φτάσουμε και από τον οποίο δεν ξέρουμε αν και πότε θα βγούμε. Επείγει λοιπόν η αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών που ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα.
Ας αφήσουμε λοιπόν μεμψιμοιρίες , μικροπολιτικές και μικροσυμφέροντα και ας κοιτάξουμε όλοι μαζί με βήματα σταθερά να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας .Το οφείλουμε στην πατρίδα μας και με την προοπτική ενός καλύτερου αύριο για τα παιδιά μας .
                                                            Σας ευχαριστώ.
                                                      Δημήτριος Καπόπουλος
                    Ως εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ


Πέμπτη, Αυγούστου 17, 2017

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ELEFTHERIAONLINE GR: ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ!!!!


https://www.eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/131905-messinia-stous-konstantinous-pinoun-alata-oloklires-petres-frazoun-tous-agogoys-ydrefsis


 Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 13:20

Μεσσηνία: Στους Κωνσταντίνους πίνουν… άλατα! - Ολόκληρες «πέτρες» φράζουν τους αγωγούς ύδρευσης

 Γράφτηκε από την  
Χωρίς νερό μένουν σχεδόν καθημερινά οι κάτοικοι στους Κωνσταντίνους και ίσως σε άλλα γύρω χωριά, με την αιτία να αποδίδεται στις τεράστιες ποσότητες αλάτων που συσσωρεύονται στο δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τον  Σύλλογο Απανταχού Κωνσταντιναίων «Ο Αγιος Κωνσταντίνος».

Το δίκτυο παρουσιάζει συχνά βλάβες, καθώς βουλώνει από τα άλατα και σπάνε οι σωλήνες, με την αρμόδια υπηρεσία να ανοίγει διαρκώς λάκκους στους δρόμους της περιοχής, με ότι αυτό συνεπάγεται στην καθημερινότητα των κατοίκων. 
Πέρα όμως από την ταλαιπωρία της έλλειψης νερού και των τακτικών εργασιών, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για  την υγεία των κατοίκων, αφού όπως αναφέρεται από τον Σύλλογο «Κοινή είναι η άποψη  ότι το νερό του υπάρχοντος δικτύου σήμερα είναι ακατάλληλο προς πόση και χρήση». 
Παράλληλα, οι ντόπιοι καλούνται να αντιμετωπίζουν συχνά βλάβες του οικιακού τους εξοπλισμού, αφού καταστρέφονται πλυντήρια, βρύσες, καζανάκια και σωληνώσεις ύδρευσης. Αν και κατ΄ επανάληψη έχουν γίνει προτάσεις στην εκάστοτε δημοτική Αρχή από τον Σύλλογο, ακόμα δεν φαίνεται λύση.
Μια πρόχειρη λύση απ’ όσες έχουν προταθεί είναι η τοποθέτηση φίλτρων κατά την έξοδο του νερού από την δεξαμενή πριν το δίκτυο ύδρευσης, παράλληλα με το τακτικό άνοιγμα των βαλβίδων απορροής για τον καθαρισμό των σωλήνων από τα άλατα. 
Ομως εκτιμάται πως οριστική λύση θα επιτευχθεί μόνο με την τροφοδότηση του δικτύου από άλλη πηγή, όπως τη γεώτρηση Πολίτη, για την οποία– σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο- προ ετών ενδιαφέρθηκε η ΕΑΣ με στόχο την πυροπροστασία της Ανω Μεσσηνίας, κι έχει γίνει έργο το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει διπλή χρησιμότητα, και για πυροπροστασία και για ύδρευση. Υπήρξε μάλιστα ένα μικρό διάστημα που έγινε η υδροδότηση από αυτή την γεώτρηση αλλά σύντομα σταμάτησε, με συνέπεια πλέον η υδροδότηση να γίνεται μόνο από τη γεώτρηση Αγριλόβουνου.
Ο Σύλλογος επισημαίνει πως στο χωριό υπάρχει και άλλη γεώτρηση, ενώ έχει προταθεί η ενδελεχής εξέταση του πολύπλοκου συστήματος της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του χωριού, το οποίο μέχρι σήμερα λένε πως γνωρίζει μόνο  ο συντηρητής. Επιπρόσθετα με μικρή συντήρηση λέγεται πως μπορεί να γίνει τροφοδότης καλής ποιότητας νερού η γεώτρηση Πολίτη, όχι μόνον για το συγκεκριμένο χωριό, αλλά και για πολλά όμορα. 
Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει από την έλλειψη νερού το καλοκαίρι κυρίως, και πέραν των ζημιών στον οικιακό τους εξοπλισμό φοβούνται και για την υγεία τους.

Σάββατο, Ιουλίου 22, 2017

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Μια τηλεοπτική παρουσία μαζί με τον Δήμαρχο Κορίνθου κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σπάρτης κ.Σταύρο Αργυρόπουλο
http://supertvkorinthos.gr/ekpompes/item/758-i-peloponnisos-simera-21-07-2017-v-meros

Παρασκευή, Ιουνίου 09, 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΜΕ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Οι ήδη χωροθετημένες και αδειοδοτημένες αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους διάφορους Δήμους της Πελ/σου είναι ένας κρυμμένος θησαυρός, τόσο με ακριβο-πληρωμένες μελέτες όσο και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Το χαμηλό κόστος λειτουργίας και επενδυτικού κόστους είναι ένα γεγονός.
Η ΣΔΙΤ-ΤΕΡΝΑ της Περιφέρειας είναι μια πλέον ξεπερασμένη αντίληψη διαχείρισης ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ του ΦΟΔΣΑ.

Πληθώρα αδειοδοτημένων μονάδων ΜΕΑ, κομποστοποίησης και ΚΔΑΥ είναι έτοιμες να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό του ΦΟΔΣΑ Πελ/σου. Σε ώριμη κατάσταση τελικών μελετών και αδειοδοτήσεων τουλάχιστον 4 ΧΥΤΥ.  Όλα αυτά αποκρύπτονται και παρεμποδίζονται να λειτουργήσουν.

ΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΦΤΗΝΟΤΕΡΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
των ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

Συνέντευξη τύπου

 αύριο Παρασκευή 9 Ιουνίου ώρα 14:30 στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τρίπολης.

Θα παρευρεθούν Δήμαρχοι, Δημοτικοί σύμβουλοι, Εκπρόσωποι Περιφερειακών Παρατάξεων, Εκπρόσωποι Δημοτικών Παρατάξεων, Συλλογικότητες ενεργών πολιτών, πολίτες.

1)ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ                                                                                         
«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ»,  Κολοκοτρώνη 108, Πειραιάς.                                                                                                                                                       

2)   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ, Κοραή 3, Αθήνα.

3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Κεραστάρι Αρκαδίας

4)  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Σταδίου 60,Αθ.

5)  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», Σοφοκλέους 5, Αθήνα. 

6) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ « Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ», Κουμουνδούρου 37, Αθήνα.   

Επικοινωνία : Κα Καλλιόπη Κουτουζή,
 Αντιπρόεδρος Πολ. Συλλόγου  Παλαιόχουνης
Τηλ: 6946 171948 - 210 9767978- 210 7713169