Κυριακή, Οκτωβρίου 19, 2014

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο Μελιγαλά σήμερα, 17-9-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12389/11-9-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο Δημήτριο, ο οποίος ως εισηγητής του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρει:
Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου».
Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.
Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 48/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αναφέρεται ότι οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.
Ο Δήμος Οιχαλίας με την αριθμ. πρωτ. 12072/5-9-2014 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύθηκε στις Εφημερίδες «Ελευθερία» και «Θάρρος» καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Οιχαλίας, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους έως 12-9-2014.
Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Οιχαλίας σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους.

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος.
Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Οιχαλίας ορίζεται ως ακολούθως:

Μπέλλος Φώτιος του Κων/νου, Δημότης
Παπαδόπουλος Όθωνας, Δημότης
Στούπας Σταύρος, Εκπρόσωπος Α.Ο. Εθνικού Μελιγαλά
Χαραλαμποπούλου Αφροδίτη, Κάτοικος
Κοντόπουλος Πέτρος, Δημότης
Τζώρτζης Αλέξανδρος, Κάτοικος
Παπαδέλος Κων/νος, Δημότης
Δήμιζας Λεωνίδας, Δημότης Διμάνδρας
Κουλουρης Νίκος, Κάτοικος
Μπινίσκος Παναγιώτης, Κάτοικος
Μανιμάνης Βασίλειος, Δημότης
Δημητρακόπουλος Κων/νος, Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλαιϊκων
Κουμπαρούλη Ευανθία, Σύλλογος Γυναικών Δωρίου Μεσσηνίας
Δαβίλλας Απόστολος, Τακτικό Μέλος Επιμελητηρίου
Γλέντη Ιωάννα, Δημότης
Ζαμπάρας Βασίλειος, Κάτοικος
Αργυροπούλου Ευγενία, Κάτοικος
Αντωνόπουλος Κων/νος, Αθλητικός Σύλλογος " Θύελλα Μερόπης"
Βασίλειος Σακκάς, Κάτοικος
Ζήσιμος Τσιπέλης, Κάτοικος
Γιαννοπούλου Αμερινή, Δημότης
Φίλου Σταματούλα, Ωδείο Μελιγαλά
Μανιάτης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Οιχαλίας
Νικολόπουλος Βασίλειος, Δημότης Κακαλετρίου
Καράμελας Κων/νος, Κάτοικος Περιστερίου
Παν. Ζαφειράκης, Σύλλογος Πολιχναίων Μεσσηνίας
Κόλλιας Νικόλαος, Γραμματέας Συλλόγου Άνω Δωριτών ‘’ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ’’
Ξηρόκωστας Ευθύμιος, Κάτοικος
Τζώρτζη-Καμαρινού Ελένη, Κάτοικος
Νικολοπούλου Φωτεινή, Σύλλογος Γυναικών Μελιγαλά
Νανοπούλου Σταυρούλα, Σύλλογος Εν Αθηναις Μελιγαλαίων
Φρεσκας Αλκβιάδης, Δημότης

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ :ΑΠΟ ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ( ΣΟΥΛΙΜΑ)

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ.
ΟΜΩΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.148/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ 25/17-9-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(ΑΔΑ:7ΒΜΨΩΞ4-73Σ). 

Τετάρτη, Οκτωβρίου 15, 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με βασικά θέματα την πορεία του διαγωνισμού για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί σε διάφορες περιοχές (σκουπίδια στην Τρίπολη) συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 4μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την υπ.αριθμ.πρωτ.: 13957/10-10-2014 Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας καλούνται σήμερα Τετάρτη 15-10-2014, και ώρα 19:00 ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. με πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

<< Περί διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου>>

Δευτέρα, Οκτωβρίου 13, 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ κ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Η μορφωτική ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Στοκχόλμη κ. Μαργαρίτα Μέλμπεργκ  παραχώρησε συνέντευξη μέσω Skype στην δημοσιογράφο του τοπικού καναλιού ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  κ. Δημητρούλια. Η συνέντευξη μεταδόθηκε από το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 11 Οκτωβρίου 2014.
Το  Link με το βραδινό δελτίο ειδήσεων του καναλιού ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ της 11ης Οκτωβρίου 2014 όπου από το 5,32 μέχρι και το 10,35 λεπτό μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη της κ.Μέλμπεργκ είναι:
https://www.youtube.com/watch?v=F7u5OVsDXh0&list=UU8Q182j_7GWUa0IQa962phw

Κυριακή, Οκτωβρίου 12, 2014

ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ...

Τις τελευταίες ημέρες αλιεύσαμε δύο ειδήσεις από το Διαδίκτυο που αφορούν τα σκουπίδια και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Είδηση πρώτη 
 «Στην απαγόρευση της πλαστικής σακούλας μίας χρήσης προχώρησε η Πολιτεία της Καλιφόρνιας, βάσει νόμου που υπέγραψε ο κυβερνήτης Εντμουντ Μπράουν, σύμφωνα με τον οποίο καθίσταται παράνομη η χρήση της σε καταστήματα. Ο νόμος απαγορεύει σε σούπερ μάρκετ και φαρμακεία να διανέμουν πλαστικές σακούλες στους πελάτες τους και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015, ενώ τα μικρότερα καταστήματα θα ξεκινήσουν να τον εφαρμόζουν από τον Ιούλιο του 2016. 
 "Πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μειώνει τη διακίνηση πλαστικών που ρυπαίνουν τις παραλίες μας, τα πάρκα, ακόμα και τον απέραντο ωκεανό", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Μπράουν. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα του πως και άλλες πολιτείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Καλιφόρνιας. Τουλάχιστον 120 κοινότητες της Καλιφόρνιας έχουν ψηφίσει διατάξεις για την απαγόρευση της πλαστικής σακούλας με την υποστήριξη περιβαλλοντικών ομάδων».
 Είδηση δεύτερη: 
 «Οι κάτοικοι του Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών που πετάνε στα σκουπίδια μεγάλες ποσότητες τροφίμων θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο από εδώ και πέρα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ψήφισε την επιβολή προστίμου ενός δολαρίου κάθε φορά που κάποιος κάτοικος θα γεμίζει παραπάνω από 10% των σκουπιδιών του με ανακυκλώσιμα και λιπασματοποιήσιμα απορρίμματα, όπως τρόφιμα και χάρτινα προϊόντα. Οι κατά συρροή παραβάτες θα πληρώνουν έως και 50 δολάρια τη φορά. Το Σιάτλ αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πόλη στις ΗΠΑ που κάνει υποχρεωτική την ανακύκλωση τροφίμων, μετά το Σαν Φρανσίσκο, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που είναι συνδεδεμένα με την κλιματική αλλαγή. Παρόμοια μέτρα έχουν εξεταστεί στο παρελθόν από μητροπόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, χωρίς να εφαρμοστούν». Τα συμπεράσματα από την αναγνώστη των δύο ειδήσεων δεν οδηγούν παρά στο αυτονόητο, δηλαδή τον δραστικό περιορισμό των σκουπιδιών που φθάνουν στις υπηρεσίες διαχείρισης, την αντικατάσταση των επιβλαβών συσκευασιών με άλλες φιλικές προς το περιβάλλον, και την ανακύκλωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
 Όσο και αν φαίνεται περίεργο, «περίπου το 40% όλων των τροφίμων που αγοράζονται στην Αμερική καταλήγουν στα σκουπίδια, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Φυσικών Πόρων. Το 2012, μόλις το 5% αυτών των απορριμμάτων κατέληξαν στα ειδικά κέντρα επεξεργασίας όπου αποσυντίθενται τα οργανικά απορρίμματα όπως το φαγητό, τα φύλλα από τους κήπους και τα χάρτινα προϊόντα, αναφέρει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ». Ανάλογα είναι τα ποσοστά που δίνουν οι ευρωπαϊκές στατιστικές και είχαν ως αποτέλεσμα την προώθηση Οδηγιών για τον περιορισμό των σκουπιδιών και την ανακύκλωση. Οδηγίες που παραβιάζονται κατάφωρα με τις συμφωνίες για τη διαχείριση των σκουπιδιών από τους μεγαλοεργολάβους, οι οποίες επιτυγχάνουν το ακριβώς αντίθετο. 

 Οι δήμαρχοι κάνουν το κοροΐδο, οι πολίτες αδιαφορούν, και όταν έρθει ο λογαριασμός θα είναι αργά.
ΠΗΓΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γράφτηκε από τον  Ηλίας Μπιτσάνης

Σάββατο, Οκτωβρίου 11, 2014

ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Του Αντώνη Πετρόγιαννη
Αποτελεί κοινό τόπο, πλέον, η διαπίστωση ότι εκείνο που λείπει από την κεντρική εξουσία είναι, σκόπιμα ή όχι, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Ας πάρουμε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η κυβέρνηση αποφάσισε, μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να προχωρήσει σε διαγωνισμό για τη διαχείρισή τους στην περιοχή μας. Το πρόβλημα, ούτως ή άλλως, είναι οξύ, οπότε η ανακοίνωση κατ’ αρχήν προκάλεσε κάποια ανακούφιση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ανάδοχος είναι πλέον η εταιρεία ΤΕΡΝΑ.
 Κάποιοι έγκαιρα είχαν αντιδράσει στην απόφαση αυτή, ισχυριζόμενοι ότι η κοινή λογική υποστηρίζει ότι η λύση για το μείζον αυτό θέμα μπορεί να δοθεί με πολύ φθηνότερο τρόπο, τόσο για τους πολίτες όσο και για την Πολιτεία και, κυρίως, με σεβασμό για το περιβάλλον.  Δημόσια, αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφαση στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανάκτηση υλικών με προδιαλογή και, τέλος, αποκεντρωμένες υποδομές διαχείρισης, κάτι που εγγυάται το χαμηλό κόστος και τη μέγιστη ανταποδοτικότητα.
 Μόλις, όμως, έγιναν γνωστές οι οικονομικές λεπτομέρειες του εγχειρήματος με την εταιρεία, κάποιοι, εκ των υστέρων, υιοθέτησαν την παραπάνω, περίπου, άποψη. Ένας από αυτούς ήταν και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Π. Νίκας.
 Σήμερα, μήνες μετά το διαγωνισμό, κανείς δε γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ας δούμε από πιο κοντά κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες.
 Σε προχθεσινές του δηλώσεις ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης, με αφορμή όσα καινούργια γίνονται στην Αττική με τους διαγωνισμούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των όρων στα τεύχη δημοπράτησης των μονάδων, σημειώνοντας ότι «το σωστό μέγεθος μπορεί να βρεθεί», επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να αντικρούσει την κριτική περί «φαραωνικών εργοστασίων».
 Από την πλευρά του, ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ, Νίκος Μαντζούφας, ήταν ακόμη πιο «διαλλακτικός» στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης δεν επιβάλλει τη λύση των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (πολιτική στην οποία ανήκει και το έργο της διαχείρισης στην Πελοπόννησο). «Αν κάποιος δεν τη θέλει, μπορεί να κάνει κάτι άλλο, εφόσον έχει όφελος. Σε καμία περίπτωση δε διακηρύσσουμε το αλάθητο, ούτε την πανάκεια», δήλωσε χαρακτηριστικά!
 Την περασμένη Παρασκευή ο δήμαρχος Π. Νίκας συναντήθηκε με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων.
 Ο υπουργός ΠΕΚΑ ζήτησε να πληροφορηθεί για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Καλαμάτας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, «του παρασχέθηκαν όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία για τα “ρεύματα” της ανακύκλωσης, για τα δύο ΚΔΑΥ, για τη διαχείριση των οργανικών με κομποστοποίηση. Ο δήμαρχος παρουσίασε, επίσης, τις πάγιες απόψεις του για το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου τον πρώτο λόγο και την ευθύνη πρέπει να έχουν οι Δήμοι, επιδιώκοντας την ποιότητα στη διαχείριση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».
 Από τη σύσκεψη φαίνεται το υπουργείο να «ευλογεί» ή, τουλάχιστον, να επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας. Αν είναι, όμως, έτσι και ο μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας δε συμμετάσχει στα σχέδια της ΤΕΡΝΑ, τότε πώς θα συμπληρωθεί η ετήσια ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση; Πώς, σε τελική ανάλυση, η Περιφέρεια θα διαχειριστεί το αρνητικό κλίμα που κυριαρχεί στην κοινωνία της Μεσσηνίας για το όλο εγχείρημα;
 Κύριος είδε, τι θα δούμε ακόμα...
ΠΗΓΗ

ΘΑΡΡΟΣ News.gr
 Ενημέρωση: 10/10/2014 17:35

Πέμπτη, Οκτωβρίου 09, 2014

ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ.... ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Μπες ΠΡΩΤΟΣ μέσα στον τύμβο της Αμφίπολής- Περιηγήσου  στα άδυτα του τάφου ακριβώς όπως οι αρχαιολόγοι- Περισσότερα στο:
...... http://www.diabolitsi.gr/lnk3.php

Η διαχείριση απορριμμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συζητηθεί ως τακτικό θέμα το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο, με επίκεντρο το διαγωνισμό της Περιφέρειας, μετά από αίτημα των μειοψηφιών.
Αυτό συμφωνήθηκε και από την περιφερειακή αρχή στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου. Το θέμα έθεσε προ ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της "Ελληνικής Αυγής" Δημήτρης Δολτσινιάδης, που στάθηκε στο θέμα των αντιδράσεων στην Καλλιρρόη κι έκανε λόγο για κίνδυνο καταστροφής του υδροφόρου ορίζοντα και για ανάγκη προστασίας του μεσσηνιακού ελαιόλαδου.
 Η αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου ανέφερε ότι «ο διαγωνισμός έχει ελεγχθεί από 13 φορείς και από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος». Είπε πως «αναμένουμε τις αποφάσεις για τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί» και πρόσθεσε: «Αναμένουμε τη συμβασιοποίηση του έργου. Υπάρχουν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα αποφασίσουν. Το έργο βρίσκεται σε φάση συμβασιοποίησης μετά την εγκριτική διαδικασία από το ΥΠΕΚΑ».
 Στη συζήτηση παρενέβη ο σύμβουλος της "Πελοποννησιακής Συνεργασίας" Παναγιώτης Αλευράς και είπε πως είναι σοβαρό το θέμα. Η παρέμβασή του προκάλεσε την αντίδραση της κ. Νικολάκου, που πετάχτηκε και φωνάζοντας «ως τι μιλάει;» ζητούσε από τον πρόεδρο να τον σταματήσει. Ο επικεφαλής του συνδυασμού Γιώργος Δέδες διευκρίνισε ότι ο κ. Αλευράς αναπτύσσει τη θέση της παράταξης.
 Ο επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Νίκος Γόντικας παρατήρησε ότι «είναι όντως σοβαρό θέμα, και για την Τρίπολη που έχει μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια» και πρότεινε οι μειοψηφίες να το ζητήσουν ως τακτικό θέμα στην επόμενη συνεδρίαση με υπογραφές.
 Σ’ αυτό συμφώνησαν τελικά ο σύμβουλος του συνδυασμού "Πελοπόννησος Πρώτα" Νίκος Πατσαρίνος, ο Π. Αλευράς και ο Δ. Δολτσινιάδης.
Γράφτηκε από τον  Γιάννης Σινάπης 
ΠΗΓΗ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/perifereia/item/46240-perifereiako

Τετάρτη, Οκτωβρίου 08, 2014

ΕΠΙΘΕΣΗ ΝΙΚΑ ΣΕ ΤΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔ

Γράφτηκε από την  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2014 11:49
Πολιτικές του περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων εξαπέλυσε σήμερα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Πελοποννήσου ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας.
“Επανειλημμένως ζητήσαμε ενημέρωση για την διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια και δεν την είχαμε. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ούτε την τιμή, ούτε την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ανά δήμο” τόνισε ο κ. Νίκας και συνέχισε: “Δεν πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση Δούρου για τα σκουπίδια. Για τα επόμενα 2 χρόνια πάντως δεν προβλέπεται να γίνει κάτι γύρω από αυτό το θέμα. Μην περιμένετε σωτηρία από αλλού. Προχωρήστε μόνοι σας με κομποστοποίηση ως προσωρινή λύση”.

Και κατέληξε: “Οι δήμαρχοι έχουμε καταντήσει ζήτουλες για την κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ”.

ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΘΑΡΡΟΣ News.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 07/10/2014 10:48
Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Την πρώτη φορά που ο δήμαρχος Καλαμάτας, Π. Νίκας, εισήγαγε τον όρο «σκουπιδοτουρισμός», ήταν όταν στη Μαραθόλακκα λάμβανε χώρα το «πείραμα Σούκου» και διάφοροι δήμαρχοι από άλλες περιοχές της Ελλάδος επισκέπτονταν το χώρο και έμεναν... άφωνοι από το αποτέλεσμα. Πλέον, όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν η τύχη του.
 Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ο κ. Νίκας επανέλαβε τον όρο. Αυτή τη φορά, έρχονται διάφοροι αιρετοί ανά την Ελλάδα για να δουν το πείραμα με τη Ram. Λέτε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα;
 Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο διάστημα... ο δήμαρχος ανακάλυψε και πάλι την αξία ορισμένων οικολογικών πρακτικών για τη διαχείριση των σκουπιδιών, ενώ είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα σχετικά με το διεθνή διαγωνισμό της Περιφέρειας.
 Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή συναντήθηκε με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Στο γραφείο του υπουργού πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία από πλευράς υπουργείου πήραν μέρος ο κ. Μανιάτης, η γενική γραμματέας Νάντια Γιαννακοπούλου και στελέχη, ενώ από πλευράς του Δήμου ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και υπηρεσιακά στελέχη. Αντικείμενο ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων.
 Ο υπουργός ΠΕΚΑ ζήτησε να μάθει για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Καλαμάτας. Του παρασχέθηκαν όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία για τα «ρεύματα» της ανακύκλωσης, τα δύο ΚΔΑΥ και τη διαχείριση των οργανικών με κομποστοποίηση.
 Ο δήμαρχος παρουσίασε, επίσης, τις πάγιες απόψεις του για το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου τον πρώτο λόγο και την ευθύνη πρέπει να έχουν οι Δήμοι, επιδιώκοντας την ποιότητα στη διαχείριση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
 Βέβαια, η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση βρίσκονται στη κορυφή της ιεράρχησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, αν και έχουμε δει τα αδιέξοδα τόσο με την ανεξέλεγκτη ταφή όσο και με τους μεταγενέστερους και πιο οργανωμένους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε φαραωνικά έργα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία μας και την κοινωνία μας.
 Για την ενημέρωση του κόσμου και την αλλαγή των νοοτροπιών, να σημειώσουμε το εξής: Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.ΠΕ.Μ), υλοποίησαν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη των αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δύο ελληνικές πόλεις και μία κυπριακή συμμετείχαν και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Στους Δήμους Χανίων και Ηρακλείου στην Κρήτη και Παραλιμνίου στην Κύπρο, οι Δήμοι κατάφεραν να μειώσουν αισθητά τις ποσότητες των απορριμμάτων που στέλνουν για ταφή.
 Πώς το κατάφεραν; Με πληροφόρηση, αλλά και εκμετάλλευση των εργαλείων του προγράμματος WASP- TOOL. Στους κατοίκους των προαναφερόμενων Δήμων μοιράστηκαν επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια τους, ενώ υπήρξε ενημέρωση για τα οφέλη της μείωσης της πλαστικής σακούλας.
 Παράλληλα, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συμφωνία που έκαναν με το επιτελείο του WASP TOOL, πρόσφεραν στους πελάτες τους έκπτωση κάθε φορά που χρησιμοποιούσαν τις σακούλες.
 Μια άλλη δράση ήταν για τον περιορισμό των πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης. Στο Δήμο Παραλιμνίου 1.050 παγούρια δόθηκαν στους μαθητές Δημοτικών Σχολείων, ενώ οι υπεύθυνοι του προγράμματος ενημέρωσαν τους μικρούς μαθητές για την αναγκαιότητα χρήσης του μπουκαλιού. Με τη δράση αυτή ο Δήμος Παραλιμνίου θα εξοικονομεί 20.000 ευρώ από τον περιορισμό των πλαστικών μπουκαλιών που θα στέλνει για ταφή, ενώ οι κάτοικοι θα βλέπουν τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν να μειώνονται.

 Ο Δήμος Καλαμάτας, όμως, ιδέα δεν είχε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα...